Możliwość konsultacji dla uczniów i rodziców.

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst ujedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) - art. 10 ust. 9, art. 42 ust. 2f.

 

Specjaliści Dzień tygodnia Godzina dostępności
Elżbieta Kozubal
dyrektor
czwartek 1400 - 1500
Ada Barańska
pedagog
poniedziałek 1300 - 1400
Klaudia Kozak-Półchłopek
psycholog
poniedziałek 1230 - 1330
Małgorzata Rybczyńska
pedagog
poniedziałek 1200 - 1300
Elżbieta Hasiak
psycholog
poniedziałek 1200 - 1300
Dorota Nakonieczna-Jamróg
pedagog
poniedziałek 1200 - 1300
Iwona Socha
psycholog

wtorek
czwartek

730 - 800
730 - 800
Agata Stachoń-Zygmunt
pedagog
poniedziałek
środa
800 - 830
1230 - 1300
Sabina Midura
logopeda
poniedziałek 1200 - 1300
Jolanta Wojdyła
psycholog
poniedziałek 1200 - 1300

I. Zasady ogólne

 1. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Do Poradni przyjmowane są dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy od momentu urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego, zamieszkujące na terenie gmin: Chorkówka, Iwonicz, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Wojaszówka oraz dzieci uczące się w szkołach funkcjonujących w rejonie działania Poradni.
 3. Dokumenty w języku ukraińskim dostarczane do Poradni nie wymagają tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 4. Wszyscy klienci Poradni mają zapewnioną ochronę danych osobowych.

 

II. Zgłoszenie do poradni

 1. Dzieci i młodzież będące obywatelami Ukrainy przyjmowane są na pisemne zgłoszenie rodziców/prawnych opiekunów/osób sprawujących bezpośrednią pieczę nad dzieckiem/pełnoletniego ucznia. Druki zgłoszeń są dostępne w sekretariacie oraz na stronie internetowej Poradni. Do zgłoszenia można dołączyć posiadaną dokumentację szkolną lub medyczną lub inną potwierdzającą zgłaszane problemy.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Poradni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 3. Termin wizyty w Poradni wyznacza odpowiedni pracownik pedagogiczny, zgodnie z kolejnością zarejestrowanych zgłoszeń. Czas oczekiwania na termin uzależniony jest od ilości zgłoszeń w danym dziale.
 4. W szczególnie wyjątkowych sytuacjach, termin wyznaczany jest poza kolejnością zgłoszeń.
 5. Klienci powiadamiani są o terminie wizyty w Poradni telefonicznie, listownie bądź osobiście.
 6. Na umówiony termin spotkania należy zgłosić się z numerem PESEL badanej osoby.
 7. Do Poradni dziecko przychodzi z rodzicem/prawnym opiekunem/osobą sprawującą bezpośrednią pieczę nad dzieckiem i pozostaje pod jego opieką. W przypadku osób pełnoletnich obecność rodziców/prawnych opiekunów/osób sprawujących bezpośrednią pieczę nie jest konieczna, ale niejednokrotnie wskazana ze względów diagnostycznych.
 8. W trakcie badania opiekę nad dzieckiem przejmuje odpowiednio: psycholog, pedagog, logopeda.

 

III. Diagnozowanie

 1. Zespół diagnozujący przeprowadza analizę zgłoszenia dziecka/ pełnoletniego ucznia będącego obywatelem Ukrainy oraz posiadanej dokumentacji.
 2. Zespół diagnozujący dokonuje adekwatnie do potrzeb badanego, wyboru metod, narzędzi i technik diagnostycznych (narzędzia niewerbalne, testy neutralne kulturowo).
 3. Istnieje możliwość towarzyszenia rodzicowi/opiekunowi dziecka korzystającego z pomocy w Poradni, osoby posługującej się językiem ukraińskim i polskim.
 4. Zespół diagnozujący w zależności od potrzeb przeprowadza badanie diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.
 5. Zespół przekazuje rodzicom lub opiekunom dziecka/pełnoletniemu uczniowi wyniki przeprowadzonych badań.
 6. W przypadku zasadności wydania orzeczenia lub opinii, rodzic / aktualny opiekun / osoba sprawująca bezpośrednią pieczę nad dzieckiem / pełnoletni uczeń, otrzymuje stosowne druki wniosków o wydanie orzeczenia, opinii oraz zostają mu udzielone wskazówki dotyczące ich wypełnienia.
 7. W przypadku braku dokumentacji medycznej niezbędnej do wydania orzeczenia lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, kwestie medyczne rozstrzyga lekarz wchodzący w skład Zespołu Orzekającego.
 8. W przypadku posiadania przez dzieci i uczniów wydanych na Ukrainie dokumentów będących odpowiednikami orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanych w Polsce Zespoły Orzekające uwzględniają informacje zawarte w tych dokumentach.

 

Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1
w Krośnie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie w okresie ferii zimowych, na terenie swojego działania, świadczy wzmożoną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu epidemii.

Uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą korzystać z różnych form bezpośredniego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego udzielanego przez specjalistów poradni. W tym czasie można uzyskać dodatkową pomoc dzwoniąc na nr telefonu komórkowego 665 557 820 w godz. od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do czwartku i w godz. od 8:00 do 12:00 w piątek.

Można również korzystać z udostępnionej przez MEiN bezpłatnej, całodobowej infolinii: 800 080 222 w celu uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Elżbieta Kozubal

Dyrektor PP-P Nr 1 w Krośnie