Zapraszamy pedagogów szkolnych z terenu działania Poradni na spotkanie, które odbędzie się 7 października 2022 r. o godz. 900 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie, ul.Parkowa 2.

Temat: "Planowanie pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2022/23".

 

Zapraszam
Elżbieta Kozubal
Dyrektor PP-P Nr 1 w Krośnie

Ogłaszamy nabór na pierwszą edycję Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

Do udziału w zajęciach zapraszamy rodziców jak również osoby zajmujące się dziećmi z racji wykonywanego zawodu (nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych).

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców obejmuje cykl spotkań ukierunkowanych na pogłębianie wiedzy dotyczącej budowania pomiędzy rodzicami i dziećmi wzajemnych relacji opartych na zaufaniu i dobrej komunikacji oraz pozwalających na rozwijanie umiejętności wychowawczych.

Uczestnicy programu zdobywają nowe kompetencje, ale też dzielą się własnymi rodzicielskimi doświadczeniami udzielając sobie w ten sposób wzajemnego wsparcia.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły", natomiast do warunków polskich został zaadaptowany przez Zofię Śpiewak i Joannę Sakowską. Jednym z jego celów jest przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i wychowawców.

 

Tematyka cyklu spotkań:

 1. Integracja uczestników.
 2. Wyrażanie oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, aby były one przez dziecko respektowane, a więc konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka.
 3. Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć dziecka.
 4. Aktywne, wspierające słuchanie.
 5. Zachęcanie dziecka do współpracy, bez stosowania przymusu i przemocy.
 6. Stawianie dziecku wymagań i uświadamianie konsekwencji nieodpowiednich zachowań z jednoczesnym zachowaniem wobec niego szacunku.
 7. Konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów.
 8. Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka.
 9. Uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról poprzez wystrzeganie się "etykietowania".
 10. Konstruktywna pochwała i zachęta, czyli budowanie poczucia własnej wartości dziecka i adekwatnej samooceny.

 

Organizacja zajęć:

 • Zajęcia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców odbywać się będą w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie, przy ul. Parkowej 2, w godzinach popołudniowych i wieczornych.
 • Całość materiału realizowana jest w ramach 40 godzin dydaktycznych.
 • Zajęcia mają charakter warsztatowy i odbywają się w grupie liczącej od 8 do 12 uczestników.
 • Proponowany czas rozpoczęcia zajęć to październik 2022.

 

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy telefonicznie, pod numerem tel. 13 43 211 56 lub osobiście w sekretariacie Poradni.

 

Plakat Szkoła dla rodziców i wychowawców

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie zaprasza wszystkich Logopedów na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Logopedów.

Spotkanie odbędzie się 31 maja 2022 w sali konferencyjnej Poradni.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie

Zaprasza Logopedów na spotkanie

Sieci Współpracy i Samokształcenia Logopedów.

 

Spotkanie odbędzie się dnia 13 grudnia 2021 roku o godzinie 12:00 w formie on-line.

 

Planowane tematy spotkania to:

 1. Zagadnienia związane z terapią miofunkcjonalną - Klaudia Kozak-Półchłopek
 2. Dyslalia ankyloglosyjna a strategie terapii logopedycznej - Anna Pliszyło