Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie powstała w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego, zadania statutowe, bieżące potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego w zakresie szeroko pojętej pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Koncepcja ta uwzględnia również kwalifikacje pracowników placówki, warunki lokalowe oraz misję poradni. Poradnia działa na terenie powiatu krośnieńskiego, obejmując swoim zasięgiem gminy: Chorkówka, Jedlicze, Iwonicz, Wojaszówka, Korczyna, Krościenko Wyżne.

W koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki uwzględniono zadania, które zamierzamy zrealizować w najbliższych latach w następujących obszarach:

I. Działalność diagnostyczno-orzecznicza

Będzie ona realizowana m.in. poprzez:

  • diagnozę dojrzałości szkolnej,
  • diagnozę potencjalnych możliwości i uzdolnień rozwojowych,
  • diagnozę logopedyczną,
  • diagnozę trudności edukacyjnych, wychowawczych i emocjonalnych,
  • indywidualną i grupową diagnozę predyspozycji zawodowych uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,
  • diagnozę dysleksji rozwojowej,


II. Udzielanie bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
 2. Prowadzenie terapii dzieci w zakresie:
  • terapii psychologicznej,
  • terapii pedagogicznej,
  • terapii logopedycznej.
 3. Wspieranie rodziców/opiekunów w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.


III. Wspomaganie edukacyjnej i wychowawczej funkcji szkół, przedszkoli lub placówek

Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej i profilaktycznej, które placówka skieruje do szkół i przedszkoli będą obejmować m.in.:

  • Udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno - wychowawczych poprzez konsultacje indywidualne i poradnictwo.
  • Przesiewowe badania psychologiczno - pedagogiczne, w wyniku których wyłaniane będą dzieci z mikrodeficytami rozwojowymi, zaburzeniami emocjonalnymi oraz dzieci z ryzyka dysleksji.
  • Przesiewowe badania logopedyczne, których celem jest wstępna diagnoza rozwoju mowy dziecka.
  • Wspieranie rozwoju młodszego dziecka, w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
  • Doradztwo w wyborze dalszej drogi kształcenia i zawodu.
  • W miarę możliwości kadrowych, będziemy prowadzić specjalistyczne Punkty Konsultacyjno - Doradcze.


IV. Profilaktyka

W związku z zagrożeniami m.in. takimi jak: cyberprzemoc, sekty, różnego rodzaju środki psychoaktywne, zachowania agresywne, poradnia będzie podejmować różnorodne działania profilaktyczne w środowisku lokalnym celem eliminacji bądź minimalizacji zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży.


V. Promocja i współpraca ze środowiskiem lokalnym

Będziemy kreować pozytywny wizerunek placówki i dbać o umocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym poprzez ścisłą współpracę ze środowiskiem rodzinnym dziecka, ze szkołami, placówkami oświatowymi, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży oraz rodziny.


VI. Zarządzanie i organizacja

W placówce planuje się przeprowadzanie niezbędnych remontów. Zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do świadczenia usług poprzez wzbogacenie warsztatu pracy o testy psychologiczno - pedagogiczne, programy komputerowe, literaturę fachową i inne narzędzia niezbędne do wielospecjalistycznej diagnozy, a także do prowadzenia różnych form terapii. Specjalistyczna pomoc wymaga ustawicznego dokształcania się, dlatego też będziemy podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, uwzględniając specyfikę naszej pracy.


VII. Atmosfera pracy

Efekty osiągane w pracy zależą od atmosfery w niej panującej. Dołożymy wszelkich starań, by dbać o prawidłowe relacje interpersonalne, oparte na wzajemnym szacunku.

 

Wymienione wyżej zadania dotyczą najistotniejszych tematów zawartych w Koncepcji Funkcjonowania i Rozwoju Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie.

Dokument ten w pełnej wersji znajduje w zbiorze dokumentów w poradni.