Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie obejmuje pomocą dzieci w wieku 0-6 lat oraz ich rodziców i opiekunów poprzez:

Diagnozowanie:

 • Poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego dzieci.
 • Przyczyn zaburzeń rozwojowych.
 • Przyczyn trudności w zachowaniu.
 • Zaburzeń mowy.
 • Poziomu dojrzałości szkolnej.

Opiniowanie w sprawach:

 • Wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.
 • Odroczenia obowiązku szkolnego.
 • Spełniania obowiązku szkolnego poza przedszkolem, szkołą.
 • Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu.
 • Zindywidualizowanej ścieżki obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wydawanie orzeczeń:

 • O potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych - objętych wychowaniem przedszkolnym.
 • O potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego - ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający lub znacznie utrudniający uczęszczanie do przedszkola.

Porady i konsultacje:

 • Dostarczanie rodzicom wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka i sposobów ich zaspokajania.
 • Porady wychowawcze dla rodziców małych dzieci - wsparcie rodziców i opiekunów w procesie wychowania i edukacji dziecka.
 • Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.
 • Wskazywanie rodzicom i nauczycielom mocnych i słabych sfer rozwoju dziecka.
 • Prowadzenie obserwacji dzieci na terenie przedszkoli na prośbę rodziców lub dyrektora przedszkola (za zgodą rodziców).
 • Porady dla rodziców i wychowawców po badaniach przesiewowych dzieci– na terenie przedszkoli.
 • Konsultowanie indywidualnych spraw dzieci z wychowawcami, pedagogami szkolnymi, dyrektorami na terenie poradni oraz na terenie przedszkoli i szkół.
 • Porady w sprawach programów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Terapia:

 • Psychologiczna
 • Logopedyczna

Profilaktyka

 • Badania przesiewowe dzieci w przedszkolach - psychologiczne, logopedyczne.
 • Na zaproszenie dyrektorów przedszkoli i szkół udział w radach pedagogicznych.
 • Spotkania z rodzicami, prelekcje.