Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie wydaje na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także udzielanie wsparcia rodzinie dziecka.

Podjęte odpowiednio wcześnie kompleksowe oddziaływania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, rehabilitacyjne i medyczne mają na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny dziecka. Wielospecjalistyczna pomoc pozwala skutecznie kompensować występujące deficyty i dysfunkcje, łagodzić skutki choroby i zapobiegać pojawianiu się wtórnych zaburzeń rozwojowych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci organizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 poz. 1635).

Podstawę do organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju stanowi wydana przez poradnię opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może być wyższy. Zajęcia te są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. Mogą być organizowane także w grupach liczących do 3 dzieci, z udziałem ich rodzin. Zajęcia wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także na terenie domu rodzinnego dziecka. W celu realizacji zajęć wczesnego wspomagania dyrektor placówki (przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni) powołuje zespół specjalistów posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.

 

W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą:

 • psycholog,
 • pedagog,
 • logopeda,
 • inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

 

Dzieci z niepełnosprawnością, objęte wczesnym wspomaganiem to dzieci:

 • niesłyszące,
 • słabosłyszące,
 • niewidome,
 • słabowidzące,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
 • z niepełnosprawnością intelektualną
 • z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi (gdy występują co najmniej 2 z powyższych niepełnosprawności)

 

Do uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju potrzebne są:

 • ocena psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna rozwoju dziecka przeprowadzona w oparciu o wykonane w poradni badania oraz analizę dostępnej dokumentacji,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • opinia z przedszkola (jeżeli dziecko do niego uczęszcza),
 • wniosek pisemny rodziców (prawnych opiekunów) o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka.

 

Złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją jest rozpatrywany na posiedzeniu Zespołu Orzekającego Poradni.