Profilaktyka ma na celu redukowanie i eliminowanie czynników ryzyka, przy jednoczesnym inicjowaniu i wzmacnianiu czynników chroniących.

Poradnia świadczy pomoc w przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym dzieci/ młodzieży poprzez diagnozę, jak również działania profilaktyczne, współdziałając w rozwiązywaniu problemów z rodzicami i placówkami działającymi na rzecz dziecka. Oddziaływania dotyczą szczególnie dzieci/ młodzieży:

 • z zaburzeniami zachowania i emocji;
 • z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej;
 • z zaburzeniami okresu adolescencji;
 • zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi;
 • zaburzeniami odżywiania;
 • sprawiającymi różnego rodzaju trudności wychowawcze.

 

Pracownicy poradni poprzez rozmowy terapeutyczne z uczniami, zajęcia psychoedukacyjne (grupowe) i warsztaty w oparciu o programy profilaktyczne, rozwijają u dzieci i młodzieży kompetencje emocjonalno - społeczne, takie jak.:

 • nawiązywanie i podtrzymywanie konstruktywnych kontaktów interpersonalnych;
 • radzenie sobie z przykrymi emocjami, stresem i frustracją;
 • wykorzystywanie potencjalnych możliwości, mocnych stron i zdolności;
 • rozwiązywanie konfliktów;
 • poszukiwanie wsparcia w sytuacjach trudnych;
 • opieranie się destrukcyjnym naciskom otoczenia;
 • prowadzenie zdrowego stylu życia, dbanie o zdrowie własne i innych osób.
  Ponadto uczniowie uzyskują rzetelne informacje na temat mechanizmów, przyczyn i skutków zażywania substancji uzależniających.

 

Świadczą pomoc rodzicom w przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym ich dzieci, jak również pomagają rozwiązywać problemy u tych dzieci/ młodzieży, u których wystąpiły już niepokojące zachowania, poprzez:

 • indywidualne rozmowy i porady wyposażające rodziców w wiedzę na temat uzależnień oraz umożliwiające nabywanie lepszych umiejętności wychowawczych;
 • działalność informacyjno - edukacyjną na terenie szkoły, np. prelekcje.

 

Poradnia współpracuje ze szkołami i placówkami w celu zapobiegania i niwelowania zachowań ryzykownych u uczniów, poprzez:

 • rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń uzależnień;
 • udzielanie konsultacji nauczycielom i wychowawcom, wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów;
 • działalność informacyjno - szkoleniową: szkolenie rad pedagogicznych, wykłady;
 • mediację, interwencję kryzysową w przypadku zaistniałego problemu u ucznia.