DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA POPRAWĘ SPRAWNOŚCI MOTORYKI MAŁEJ - KLUCZOWE W NAUCE PISANIA I WAŻNE PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI MANUALNYCH

 

O terapii ręki coraz częściej mówimy w kontekście wspierania dziecka w jego rozwoju. Wczesne rozpoznanie wszelkich nieprawidłowości w zakresie precyzji, szybkości i dokładności ruchów rąk jest niezwykle ważne, ponieważ daje możliwość podjęcia odpowiednich działań mających na celu zapobieganie głębszym zaburzeniom i utrwalaniu złych nawyków.

Pomoc adresowana jest do dzieci, które: mają kłopoty z ogólną sprawnością ruchową, z trudem posługują się przedmiotami codziennego użytku, niechętnie wykonują czynności samoobsługowe (zapinanie guzików, sznurowanie butów), prezentują niższą niż rówieśnicy sprawność manualną i grafomotoryczną (nie lubią zabaw plasteliną, nie chcą rysować oraz pisać, źle trzymają kredkę i długopis - mają słabo skoordynowane ruchy rąk). Uwagę należy zwracać również na symptomy obniżonego lub wzmożonego napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej oraz na występowanie nadwrażliwości lub niedowrażliwści dotykowej.

Proponowany przez poradnię program terapii pozwala na wczesne wykrycie zaburzeń małej motoryki oraz na dobranie ćwiczeń adekwatnych do rozpoznanych deficytów. Zajęcia mają na celu rozwijanie odpowiednio stabilizacji posturalnej, percepcji czuciowej, percepcji wzrokowej, koordynacji bilateralnej oraz manipulacji i chwytu. Dopiero później następuje etap obejmujący naukę pisania. Zadania dostosowywane są zarówno do poziomu manualnego, jak i poziomu funkcjonowania poznawczego dziecka.

Trudności z wykonywaniem zadań w obrębie motoryki małej mogą mieć różne podłoże: motoryczne, czuciowe lub wzrokowe. Dlatego tak ważne jest postawienie właściwej diagnozy, na bazie której wytyczane są cele oraz ustalany jest indywidualny plan terapii uwzględniający potrzeby i możliwości dziecka.

Należy mieć na uwadze fakt, że opanowanie czynności motorycznych podlega etapom rozwojowym. Najpierw dziecko osiąga umiejętności z zakresu motoryki dużej, następnie uczy się wykonywania czynności samoobsługowych, a wraz z nimi doskonali sprawność małej motoryki. Ostatni etap to opanowanie chwytu pisarskiego oraz zdobycie umiejętności grafomotorycznych. Prowadzone w poradni zajęcia z terapii ręki mają więc na celu usprawnienie tych funkcji percepcyjno-motorycznych, które pomagają dziecku osiągnąć optymalny poziom w zakresie samoobsługi oraz rozwinąć i doskonalić sprawność manualną i grafomotoryczną.