Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 13 lutego 2013 r., poz. 199).

I. Zasady ogólne.

 1. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. Pełnoletni uczeń bądź rodzic mają prawo na każdym etapie postępowania zrezygnować z pomocy poradni.
 2. Do poradni przyjmowane są dzieci od momentu urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego, zamieszkujące na terenie gmin: Chorkówka, Iwonicz, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Wojaszówka oraz dzieci uczące się w szkołach funkcjonujących w rejonie działania Poradni.
 3. Wszyscy klienci Poradni mają zapewnioną ochronę danych osobowych, realizację zasady równości szans w dostępie do usług Poradni oraz poszanowanie godności i należnych praw.

II. Zgłoszenie do poradni.

 1. Podstawą do zajęcia się sprawą jest złożone i zarejestrowane w sekretariacie Poradni Zgłoszenie rodzica / prawnego opiekuna / pełnoletniego ucznia. Druki Zgłoszeń są dostępne w sekretariacie Poradni oraz na stronie internetowej. Do Zgłoszenia można dołączyć posiadaną dokumentację medyczną lub inną potwierdzającą zgłoszone problemy.
 2. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych Poradnia zajmuje się sprawą również na ustne zgłoszenie rodzica / prawnego opiekuna / pełnoletniego ucznia.
 3. Zarejestrowane zgłoszenie pracownik sekretariatu przekazuje, za potwierdzeniem, odpowiedniemu pracownikowi pedagogicznemu poradni.
 4. Termin wizyty w Poradni wyznacza odpowiedni pracownik pedagogiczny, zgodnie z kolejnością zarejestrowanych zgłoszeń. Czas oczekiwania na termin uzależniony jest od ilości zgłoszeń w danym dziale.
 5. W szczególnie wyjątkowych i podyktowanych ważnymi potrzebami sprawach, termin wyznaczany jest poza kolejnością zgłoszeń.
 6. Klienci powiadamiani są o terminie wizyty w Poradni telefonicznie, listownie bądź osobiście.
 7. Na umówiony termin spotkania należy zgłosić się z numerem PESEL badanej osoby.
 8. Do poradni dziecko przychodzi z rodzicem (prawnym opiekunem lub osobą pełnoletnią wyznaczona przez rodzica) i pozostaje pod jego opieką. W przypadku osób pełnoletnich obecność rodziców nie jest konieczna, ale niejednokrotnie wskazana ze względów diagnostycznych.
 9. W trakcie badania opiekę nad dzieckiem przejmuje odpowiednio: psycholog, pedagog, logopeda.
 10. Niezgłoszenie się na badanie w wyznaczonym terminie, bez wcześniejszego odwołania wizyty, powoduje konieczność ponownego oczekiwania w kolejce, zgodnie z Procedurą.
 11. Dla pełnej rzetelności diagnozy niezbędna jest dobra kondycja psychofizyczna dziecka.

III. Diagnozowanie.

 1. Zespół diagnozujący przeprowadza analizę zgłoszenia dziecka oraz posiadanej dokumentacji (zaświadczenie lekarskie, karta leczenia szpitalnego, orzeczenie o niepełnosprawności, opinia o uczniu ze szkoły, poprzednie opinie lub orzeczenia).
 2. Zespół diagnozujący dokonuje przemyślanego, adekwatnego do potrzeb badanego, wyboru metod, narzędzi i technik diagnostycznych.
 3. Zespół przeprowadza badanie diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.
 4. Poszczególni członkowie Zespołu diagnozującego przeprowadzają analizę wyników badań.
 5. Zespół diagnozujący po wzajemnych konsultacjach specjalistycznych wypracowuje wspólne stanowisko i zalecenia.
 6. Zespół omawia z rodzicem efekty postępowania diagnostycznego, przekazuje wyniki badań oraz ustala dalsze działania.
 7. W przypadku zasadności wydania opinii, po zakończeniu postępowania diagnostycznego, rodzic / prawny opiekun / pełnoletni uczeń, otrzymuje druk Wniosku o wydanie opinii oraz zostają mu udzielone niezbędne wskazówki dotyczące jego wypełnienia.

IV. Opiniowanie.

 1. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców / prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
 2. Wniosek w postaci papierowej, o wydanie opinii rejestrowany jest w Księdze Rejestru (powinien zawierać pieczęć "data wpływu") oraz przekazany do Zespołu diagnozującego, za potwierdzeniem odbioru.
 3. Osoba składająca Wniosek może dołączyć posiadaną dokumentację uzasadniającą Wniosek (wyniki badań specjalistycznych, opinię nauczyciela / wychowawcy, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka / ucznia).
 4. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne zaświadczenie lekarskie, wnioskodawca przedstawia takie zaświadczenie na Wniosek Poradni. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego nie jest możliwe wydanie przez Poradnię opinii w wymaganym terminie, opinię wydaje Poradnia w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.
 5. Poradnia może zwrócić się do dyrektora przedszkola / szkoły / placówki o wydanie o uczniu opinii nauczyciela / wychowawcy, informując o tym wnioskodawcę.
 6. Opinię opracowują specjaliści diagnozujący dziecko w ciągu 2 tygodni od daty wpływu wniosku i przekazują do sekretariatu Poradni. Opinia może być przekazana w wersji papierowej lub na zewnętrznym nośniku danych do głównego komputera w sekretariacie poradni.
 7. Pracownik sekretariatu rejestruje opinię, nadaje jej ostateczny kształt oraz przekazuje w jednym egzemplarzu do sprawdzenia i podpisu członkom Zespołu diagnozującego.
 8. Podpisany przez pracowników egzemplarz opinii zostaje zwrócony do sekretariatu, po czym przekazany przez pracownika sekretariatu do Dyrektora Poradni w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od daty wpływu Wniosku.
 9. Sprawdzona i podpisana przez Dyrektora opinia przekazana jest do sekretariatu celem przygotowania odpowiedniej ilości egzemplarzy.
 10. Za przesłanie opinii pocztą lub osobisty odbiór przez wnioskodawcę odpowiadają pracownicy sekretariatu. Odbiór opinii w sekretariacie odbywa się za potwierdzeniem.
 11. Przekazanie kopii opinii do przedszkola / szkoły, do której dziecko uczęszcza odbywa się na pisemny wniosek rodziców / prawnych opiekunów / pełnoletniego ucznia, który stanowi element składowy druku o wydanie opinii.