1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 luty 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r., w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 228, poz. 1492)
  4. Orzeczenie w sprawie organizacji Powiatowej Poradni Wychowawczo - Zawodowej w Krośnie n/W wydane przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krośnie Wydział Oświaty nr OŚW.I.-010/1/71 z dnia 21.VI.71r.
  5. Uchwała Nr XI/91/2000 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 lutego 2000r. w sprawie dostosowania organizacji i zakresu działania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie do nowego zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
  6. Statut uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28.08.2015r.