§ 1

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2.
 2. Poradnia działa na terenie Powiatu Krośnieńskiego i obejmuje swoim zasięgiem gminy: Chorkówka, Iwonicz, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Wojaszówka.
 3. Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Krośnieński.

 

§ 2

Poradnia udziela dzieciom, od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 3

Do zadań Poradni należy:

 1. diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 4

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 5

 1. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.
 2. W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły i placówki pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 3. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnię, Poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania Poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania Poradni dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki.

 

§ 6

1. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności :

 1. wydanie opinii,
 2. wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
 3. objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 4. wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

 

§ 7

 1. Poradnia wydaje opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
 2. Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

 

§ 8

Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.

 

§ 9

 1. W Poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. Zespoły orzekające wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków mających siedzibę na terenie działania Poradni oraz dla dzieci i młodzieży nieuczęszczajacych do przedszkoli, szkół i ośrodków, a zamieszkających w gminach objętych działaniem Poradni.
 3. Zespoły orzekające działające w Poradni wydają orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem dla terenu działania poradni.
 4. Zespoły orzekające są organizowane i działają na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

§ 10

 1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.
 2. Zadania Poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

 

§ 11

 1. Poradnia realizuje zadania współdziałając z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom w celu wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo.
 2. Współdziałanie polega między innymi na:
  1. poradach, konsultacjach;
  2. wymianie doświadczeń i informacji;
  3. współorganizowaniu szkoleń, warsztatów itp.;
  4. podejmowaniu działań w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie;
  5. podejmowaniu działań (w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci i ich środowiska lokalnego.
 3. Szczegółowe zasady współdziałania w konkretnej sprawie ustala Dyrektor Poradni we współpracy z Radą Pedagogiczną.

 

§ 11a

 1. Zajęcia w Poradni zawiesza się na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:
  1. zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
  2. temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi i młodzieżą, zagrażającej ich zdrowiu,
  3. zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
  4. nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci i uczniów innego niż określone w pkt 1-3 – w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 2. Organizację pracy zdalnej w Poradni określa szczegółowo Dyrektor w drodze zarządzenia, z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych Poradni oraz możliwości i potrzeb klientów
 3. Dyrektor Poradni zapewnia możliwość korzystania w czasie pracy zdalnej z infrastruktury informatycznej oraz Internetu na terenie Poradni.
 4. Do prowadzenia kształcenia na odległość wykorzystywane są narzędzia informatyczne i środki komunikacji elektronicznej, do których mają dostęp wszyscy nauczyciele.
 5. W realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej biorą udział wszyscy nauczyciele Poradni, w zakresie przydzielonych zadań.
 6. Pierwszym kanałem komunikacji pomiędzy Poradnią a klientem jest telefon.
 7. Zajęcia prowadzone zdalnie są przeznaczone dla klientów Poradni. Udział w zajęciach zdalnych innych osób oraz nagrywanie przebiegu spotkania jest możliwe jedynie po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dyrektora Poradni.
 8. Zajęcia prowadzone z klientami Poradni dokumentowane są w dzienniku zajęć lub w inny sposób, określony przez Dyrektora Poradni, umożliwiający kontrolę realizacji udzielonych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 9. W okresie organizacji pracy zdalnej Rada Pedagogiczna oraz powołane zespoły nauczycieli mogą odbywać swoje zebrania w formule zdalnej.

 

§ 12

Organami Poradni są:

 1. Dyrektor Poradni,
 2. Rada Pedagogiczna.

§ 13

 1. Dyrektor Poradni w szczególności:
  1. kieruje działalnością poradni i reprezentuje ją na zewnątrz;
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
  3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
  4. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Poradni;
  5. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa klientom i pracownikom Poradni w czasie zajęć organizowanych na terenie Poradni;
  6. powołuje zespoły orzekające;
  7. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
  8. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni pracowników. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania pracowników Poradni;
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom Poradni;
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Poradni.
 3. Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.
 4. W przypadku nieobecności Dyrektora Poradni zastępuje go inny pracownik pedagogiczny Poradni, wyznaczony przez organ prowadzący.

 

§ 14

 1. W Poradni działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Poradni w zakresie realizacji jej statutowych zadań.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Poradni i wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Poradni.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane na początku roku szkolnego, w połowie roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Poradni, organu prowadzącego Poradnię albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Pracy Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie.
 6. Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Poradni.

 

§ 15

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy Poradni;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni;
  3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych Poradni;
  4. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Poradni.
 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy Poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
  2. projekt planu finansowego Poradni;
  3. wnioski Dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4. propozycje Dyrektora Poradni w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć.
 3. Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Poradnię. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 16

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Poradni albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia.
 2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie pracownika pedagogicznego ze stanowiska Dyrektora Poradni.
 3. W przypadku określonym w ust. 2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 

§ 17

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 3. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste pracowników i klientów Poradni.

 

§ 18

 1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez Dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni - w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

§ 19

 1. Poradnia zatrudnia lekarza, pracowników administracji i obsługi.
 2. Szczegółowy zakres zadań określa Dyrektor Poradni.

 

§ 20

 1. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych Poradni określają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami.
 2. Prawa i obowiązki pracowników administracji i obsługi określa Kodeks Pracy i przepisy wykonawcze.
 3. Porządek i dyscyplinę pracy, obowiązki i uprawnienia pracowników Poradni określa Regulamin Wewnętrzny Pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie.

 

§ 21

Poradnia prowadzi:

 1. wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni;
 2. rejestr wydanych opinii;
 3. rejestr wydanych orzeczeń;
 4. rejestr wydanych informacji o wynikach diagnozy;
 5. teczki indywidualne badanych dzieci i młodzieży;
 6. dzienniki zajęć specjalistycznych pracowników pedagogicznych Poradni;
 7. protokoły posiedzeń zespołów orzekających;
 8. inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 22

 1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
 2. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego.

 

§ 23

 1. Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Poradnia używa pieczęci i stempli zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Poradni regulują odrębne przepisy.

 

§ 24

Traci moc statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie z dnia 01 września 2015 r.

 

Przyjęto Uchwałą Nr 9/2022 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie z dnia 07.10.2022 r. w sprawie zmiany statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie.