§ 1

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2.
 2. Poradnia działa na terenie Powiatu Krośnieńskiego i obejmuje swoim zasięgiem gminy: Chorkówka, Iwonicz, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Wojaszówka.
 3. Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Krośnieński.

 

§ 2

Poradnia udziela dzieciom, od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 3

Do zadań Poradni należy:

 1. diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 4

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 5

 1. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.
 2. W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły i placówki pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 3. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnię, Poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania Poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania Poradni dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki.

 

§ 6

1. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności :

 1. wydanie opinii,
 2. wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
 3. objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 4. wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

 

§ 7

 1. Poradnia wydaje opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
 2. Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

 

§ 8

Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.

 

§ 9

 1. W Poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. Zespoły orzekające wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków mających siedzibę na terenie działania Poradni oraz dla dzieci i młodzieży nieuczęszczajacych do przedszkoli, szkół i ośrodków, a zamieszkających w gminach objętych działaniem Poradni.
 3. Zespoły orzekające działające w Poradni wydają orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem dla terenu działania poradni.
 4. Zespoły orzekające są organizowane i działają na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

§ 10

 1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.
 2. Zadania Poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

 

§ 11

 1. Poradnia realizuje zadania współdziałając z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom w celu wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo.
 2. Współdziałanie polega między innymi na:
  1. poradach, konsultacjach;
  2. wymianie doświadczeń i informacji;
  3. współorganizowaniu szkoleń, warsztatów itp.;
  4. podejmowaniu działań w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie;
  5. podejmowaniu działań (w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci i ich środowiska lokalnego.
 3. Szczegółowe zasady współdziałania w konkretnej sprawie ustala Dyrektor Poradni we współpracy z Radą Pedagogiczną.

 

§ 11a

 1. Zajęcia w Poradni zawiesza się na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:
  1. zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
  2. temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi i młodzieżą, zagrażającej ich zdrowiu,
  3. zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
  4. nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci i uczniów innego niż określone w pkt 1-3 – w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 2. Organizację pracy zdalnej w Poradni określa szczegółowo Dyrektor w drodze zarządzenia, z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych Poradni oraz możliwości i potrzeb klientów
 3. Dyrektor Poradni zapewnia możliwość korzystania w czasie pracy zdalnej z infrastruktury informatycznej oraz Internetu na terenie Poradni.
 4. Do prowadzenia kształcenia na odległość wykorzystywane są narzędzia informatyczne i środki komunikacji elektronicznej, do których mają dostęp wszyscy nauczyciele.
 5. W realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej biorą udział wszyscy nauczyciele Poradni, w zakresie przydzielonych zadań.
 6. Pierwszym kanałem komunikacji pomiędzy Poradnią a klientem jest telefon.
 7. Zajęcia prowadzone zdalnie są przeznaczone dla klientów Poradni. Udział w zajęciach zdalnych innych osób oraz nagrywanie przebiegu spotkania jest możliwe jedynie po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dyrektora Poradni.
 8. Zajęcia prowadzone z klientami Poradni dokumentowane są w dzienniku zajęć lub w inny sposób, określony przez Dyrektora Poradni, umożliwiający kontrolę realizacji udzielonych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 9. W okresie organizacji pracy zdalnej Rada Pedagogiczna oraz powołane zespoły nauczycieli mogą odbywać swoje zebrania w formule zdalnej.

 

§ 12

Organami Poradni są:

 1. Dyrektor Poradni,
 2. Rada Pedagogiczna.

§ 13

 1. Dyrektor Poradni w szczególności:
  1. kieruje działalnością poradni i reprezentuje ją na zewnątrz;
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
  3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
  4. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Poradni;
  5. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa klientom i pracownikom Poradni w czasie zajęć organizowanych na terenie Poradni;
  6. powołuje zespoły orzekające;
  7. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
  8. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni pracowników. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania pracowników Poradni;
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom Poradni;
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Poradni.
 3. Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.
 4. W przypadku nieobecności Dyrektora Poradni zastępuje go inny pracownik pedagogiczny Poradni, wyznaczony przez organ prowadzący.

 

§ 14

 1. W Poradni działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Poradni w zakresie realizacji jej statutowych zadań.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Poradni i wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Poradni.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane na początku roku szkolnego, w połowie roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Poradni, organu prowadzącego Poradnię albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Pracy Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie.
 6. Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Poradni.

 

§ 15

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy Poradni;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni;
  3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych Poradni;
  4. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Poradni.
 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy Poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
  2. projekt planu finansowego Poradni;
  3. wnioski Dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4. propozycje Dyrektora Poradni w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć.
 3. Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Poradnię. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 16

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Poradni albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia.
 2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie pracownika pedagogicznego ze stanowiska Dyrektora Poradni.
 3. W przypadku określonym w ust. 2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 

§ 17

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 3. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste pracowników i klientów Poradni.

 

§ 18

 1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez Dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni - w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

§ 19

 1. Poradnia zatrudnia lekarza, pracowników administracji i obsługi.
 2. Szczegółowy zakres zadań określa Dyrektor Poradni.

 

§ 20

 1. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych Poradni określają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami.
 2. Prawa i obowiązki pracowników administracji i obsługi określa Kodeks Pracy i przepisy wykonawcze.
 3. Porządek i dyscyplinę pracy, obowiązki i uprawnienia pracowników Poradni określa Regulamin Wewnętrzny Pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie.

 

§ 21

Poradnia prowadzi:

 1. wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni;
 2. rejestr wydanych opinii;
 3. rejestr wydanych orzeczeń;
 4. rejestr wydanych informacji o wynikach diagnozy;
 5. teczki indywidualne badanych dzieci i młodzieży;
 6. dzienniki zajęć specjalistycznych pracowników pedagogicznych Poradni;
 7. protokoły posiedzeń zespołów orzekających;
 8. inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 22

 1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
 2. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego.

 

§ 23

 1. Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Poradnia używa pieczęci i stempli zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Poradni regulują odrębne przepisy.

 

§ 24

Traci moc statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie z dnia 01 września 2015 r.

 

Przyjęto Uchwałą Nr 9/2022 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie z dnia 07.10.2022 r. w sprawie zmiany statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie.

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ppp1krosno.eu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-10-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Strona nie pozwala na zmianę odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami za pomocą wbudowanych funkcji.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Dokumenty mogą nie mieć dowiązanych etykiet tekstowych.
 • Staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z plików [pdf, doc, docx] i wszystkie treści osadzamy w serwisie. Wyjątek stanowi zakładka "Druki" zawierająca wzory druków obowiązujących w Poradni.

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony, będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć. W tym celu prosimy o kontakt przez sekretariat Poradni.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Do przeprowadzenia samooceny wykorzystano dostępne narzędzie do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa ppp1krosno.eu spełnia wymagania w 95,36% (na 100 możliwych). Wynik oceny jest dostępny na stronie checkers.eii.eu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Lenart
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 13 43 211 56

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie
 • Adres: ul. Parkowa 2
  38-400 Krosno
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 13 43 211 56

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie mieści się w budynku wolnostojącym jednopiętrowym, prowadzą do niego dwa wejścia. Jest możliwość parkowania bezpośrednio przy budynku na parkingu należącym do Poradni. Wejście główne jest dobrze oświetlone, nie prowadzą do niego schody, jednocześnie nie posiada dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Dla osób wymagających zniesienia barier architektonicznych dostępne są gabinety znajdujące się na parterze. Do wszystkich pomieszczeń Poradni (parter i piętro) możliwe jest wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem. Drogi ewakuacyjne są wyraźnie i trwale oznaczone, na ścianach w widocznych miejscach znajdują się wymagane instrukcje i regulaminy BHP. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych oraz oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym słabowidzących. Osoby niesłyszące mogą kontaktować się z Poradnią poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz skrzynkę podawczą ePUAP. Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. Poradnia nie posiada urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Udogodnienia

 • Wersja kontrastowa - wprowadziliśmy kontrast kolorystyczny wszystkich elementów strony internetowej przekazujących treść.
 • Zmiana rozmiaru tekstu - wprowadziliśmy mechanizm powiększania czcionki na stronie internetowej niezależnie od narzędzi oferowanych przez przeglądarkę.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Strona internetowa jest przygotowana w prostym i zrozumiałym języku.
 • Strona internetowa jest wykonana w technice RWD (Responsive Web Design) co umożliwia przeglądanie strony na ekranach urządzeń mobilnych takich jak palmtopy, tablety, smartfony.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Krośnie:

Jaromir Kranc

Adres: Krosno, ul. Bieszczadzka 1

Tel. 13 43 75 831

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czym są pliki Cookie?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

 1. W związku z udostępnianiem zawartości witryny internetowej ppp1krosno.eu stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszej witryny internetowej. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego ppp1krosno.eu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies zbierane przez naszą witrynę internetową wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. monitorowania liczby i rodzaju odwiedzin strony internetowej, zbierania danych statystycznych na temat liczby użytkowników i schematów korzystania z witryny, w tym danych o numerze IP, urządzeniu, czasie ostatniej wizyty w serwisie, etc.,
 3. W ramach serwisu internetowego ppp1krosno.eu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszej witryny internetowych. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w witrynie ppp1krosno.eu