PREAMBUŁA

Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie oraz dostrzegając konieczność pełnej ich realizacji w praktyce, ustanawia się Kodeks Etyczny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie.

Celem niniejszego Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie.

Kodeks Etyczny Pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie oparty został na fundamentalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności i lojalności.

 

Postanowienia wstępne

Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:

 1. Poradni - należy przez to rozumieć Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Krośnie;
 2. Kodeksie - należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny Pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie;
 3. Pracowniku - należy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego i niepedagogicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie.

 

Zasady ogólne

Artykuł 1

 1. Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania pracowników Poradni w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.

Artykuł 2

 1. Pracownik traktuje pracę jako służbę publiczną, przestrzega porządku prawnego, na zajmowanym stanowisku służy państwu i społeczności lokalnej, ma zawsze na względzie dobro klientów Poradni.
 2. Za uniwersalne zasady powszechnie stosowane przyjmuje bezstronność, obiektywizm, praworządność, uczciwość, rzetelność, lojalność, przejrzystość, skuteczność i odpowiedzialność.
 3. Pracownik Poradni nie może brać udziału ani w żaden inny sposób uczestniczyć w czynnościach albo przedsięwzięciach, które uwłaszczają godności zawodu lub podważają do niego zaufanie.
 4. Pamięta o służebnym charakterze swojej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.
 5. Normy niniejszego Kodeksu naruszają pracownicy Poradni, którzy wskutek postępowania, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, ryzykują utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych.

 

Wykonywanie obowiązków

Artykuł 3

 1. Pracownik wykonuje obowiązki rzetelnie i bezstronnie wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności.
 2. Pracownik w szczególności:
  1. rozpatruje sprawy zgodnie z prawem i bez zbędnej zwłoki, z wrażliwością, mając na względzie wiek, zdolność rozumienia przez klienta skomplikowanych przepisów,
  2. pracuje sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych mu zadań,
  3. nie uchyla się od podejmowania rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie, w ramach swoich kompetencji,
  4. jest twórczy w podejmowaniu i wykonywaniu zadań, a wyznaczone obowiązki realizuje aktywnie, z najlepszą wolą,
  5. w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami,
  6. traktuje klientów w podobnych okolicznościach w taki sam sposób,
  7. jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do ich naprawienia,
  8. racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje majątkiem Poradni i środkami publicznymi, będąc gotowy do rozliczenia swoich działań w tym zakresie,
  9. dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania,
  10. jest lojalny wobec swoich zwierzchników, gotów do wykonywania służbowych poleceń w sposób gwarantujący poszanowanie prawa i ograniczający możliwość popełniania pomyłek.

 

Merytoryczne przygotowanie do pracy

Artykuł 4

 1. Pracownik dba o podnoszenie swoich kwalifikacji, kompetencji, wiedzy.
 2. Pracownik w szczególności:
  1. dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności sprawy,
  2. rozwija wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w Poradni,
  3. jest przygotowany do racjonalnego, merytorycznego i prawnego, uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,
  4. jest otwarty na współpracę i korzystanie z doświadczenia i wiedzy zwierzchników, współpracowników i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej, do korzystania z pomocy ekspertów,
  5. jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dąży do uzgodnień opartych na rzeczowej, merytorycznej argumentacji,
  6. przestrzega zasad poprawnego zachowania, zapobiega napięciom w pracy i rozładowuje je.

 

Zasada przejrzystości postępowania i zapobiegania korupcji

Artykuł 5

 1. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy też korupcji.
 2. Pracownik w szczególności:
  1. w prowadzonych sprawach traktuje równo wszystkich uczestników, nie ulega żadnym naciskom,
  2. nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym,
  3. nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu,
  4. nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi,
  5. od uczestników prowadzonych spraw nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści,
  6. udostępnia klientom Poradni żądane przez nich informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w ustawach,
  7. nie ujawnia informacji poufnych (w tym stanowiących tajemnicę służbową i tajemnicę pracodawcy) ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.

 

Zasada neutralności politycznej

Artykuł 6

 1. Pracownik w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie.
 2. Pracownik w szczególności:
  1. nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych, swoich poglądów i sympatii politycznych,
  2. rzetelnie realizuje swoje zadania i obowiązki bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy,
  3. dystansuje się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mogą prowadzić do działań stronniczych,
  4. zapewnia jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne.

 

Postanowienia końcowe

Artykuł 7

 Pracownicy są zobowiązani przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.

 1. Za nieprzestrzeganie zapisów niniejszego kodeksu pracownicy ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną zgodnie z aktami prawnymi będącymi podstawą jego opracowania:
  1. ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, 1458 z późn. zm.)
  2. ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn zm.)
  3. ustawą z dnia 7 września 2004 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn zm.)
  4. Regulaminem Pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie.