Jednym z zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1 w Krośnie jest prowadzenie corocznych badań przesiewowych wśród uczniów pierwszego etapu edukacyjnego. Badania przesiewowe realizowane są na terenie szkół z obszaru działania poradni:

  • na pisemny wniosek szkoły,
  • za zgodą rodziców (po uprzednim wypełnieniu druku zgłoszenia).

W ramach badań przesiewowych pracownicy poradni przeprowadzają diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieci realizujących naukę w klasach I - III szkoły podstawowej.

 

Działania te mają na celu:

  • zapobieganie pogłębianiu się trudności dydaktycznych,
  • wyrównywanie szans uczniów mających trudności w nauce, a poprzez to umożliwienie im odnoszenia sukcesów dydaktycznych,
  • zapobieganie pojawianiu się wtórnych problemów emocjonalnych, wynikających z niepowodzeń szkolnych i trudności z adaptacją w środowisku rówieśniczym,
  • udostępnianie rodzicom wiedzy na temat trudności i problemów, jakich doświadczają ich dzieci oraz przekazywanie wskazówek dotyczących pracy wyrównawczej.

 

Po przeprowadzonych badaniach, na terenie szkoły organizowane są indywidualne spotkania dla rodziców, podczas których pracownicy poradni przekazują informacje dotyczące rozwoju i funkcjonowania dziecka oraz stopnia opanowania przez nie wiadomości i umiejętności szkolnych. Podczas rozmowy rodzice uzyskują wskazówki dotyczące dalszej pracy wyrównawczej, dzielą się swymi spostrzeżeniami i wątpliwościami.

 

Badania przesiewowe stanowią jeden z elementów oddziaływań profilaktycznych podejmowanych wobec uczniów z trudnościami w nauce. Poprzez wczesną diagnozę możliwym staje się odpowiednio szybkie udzielenie dziecku wsparcia oraz zaproponowanie adekwatnej formy pomocy. Działania te, w połączeniu z zaangażowaniem rodziców i szkoły pozwalają zapobiegać negatywnym skutkom niepowodzeń szkolnych wśród uczniów.